Evie Coussé

Monograph

Evie Coussé (2008). Motivaties voor volgordevariatie. Een diachrone studie van werkwoordsvolgorde in het Nederlands [Motivations for word order variation. A diachronic study of verb order in Dutch]. PhD Thesis Ghent University. [open access]

Edited Books

Evie Coussé, Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt & Julia Prentice (2023). Constructional Approaches to Nordic Languages. Amsterdam, John Benjamins. [preview, e-book]

Evie Coussé, Peter Andersson & Joel Olofsson (2018). Grammaticalization meets Construction Grammar. Amsterdam, John Benjamins. [preview, e-book]

Kristel Van Goethem, Muriel Norde, Evie Coussé & Gudrun Vanderbauwhede (2018). Category change from a constructional perspective. Amsterdam, John Benjamins. [preview, e-book]

Evie Coussé & Ferdinand von Mengden (2014). Usage-based approaches to language change. Amsterdam, John Benjamins. [preview, e-book]

Articles

Evie Coussé, Gerlof Bouma & Nicoline van der Sijs (accepted, 2024). Auxiliaries in Old Dutch. A diachronic parallel corpus exploration. Journal of Historical Linguistics. [preprint]

Aleksandrs Berdicevskis, Evie Coussé, Alexander Koplenig & Yvonne Adesam (2024). To drop or not to drop? Predicting the omission of the infinitival marker in a Swedish future construction. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 30: 219-261. Published online 5 May 2023. [open access]

Yvonne Adesam, Aleksandrs Berdicevskis & Evie Coussé (2024). Språkförändring på bar gärning. En mikrodiakron korpusstudie av pågående förändringar i stavning, lexikon och grammatik. In: Jansson et al. (eds.) Svenskans beskrivning 38. Orebrö, Örebro universitet: 234-251. [open access]

Evie Coussé, Yvonne Adesam, Faton Rekathati & Aleksandrs Berdicevskis (2023). Hur används de, dem och dom i nutida skriftspråk? En storskalig korpusundersökning av nyheter och sociala medier. Språk och stil 33: 39-70. [open access]

Evie Coussé, Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt & Julia Prentice (2023). Nordic languages and construction grammar. In: E. Coussé et al. (eds.) Constructional Approaches to Nordic Languages. Amsterdam, John Benjamins: 1-23 [e-book].

Evie Coussé & Gerlof Bouma (2022). Semantic scope restrictions in complex verb constructions in Dutch. In: Linguistics 60: 123-176. [open access]

Aleksandrs Berdicevskis, Yvonne Adesam & Evie Coussé (2022). Predicting short-term frequency changes in Swedish neologisms. In: E. Volodina et al. (eds.) Live and learn. Festschrift in honor of Lars Borin. Gothenburg, University of Gothenburg: 5-12. [open access]

Evie Coussé (2020). Complex verb constructions in Old Dutch. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 80: 286-302. [open access]

Evie Coussé & Albert Oosterhof (2020). Het imperativische participium herbekeken [A new look at the imperative participle]. In: Nederlandse Taalkunde 25, special issue Jubileumnummer 25 jaar Nederlandse Taalkunde: 345-353. [open access]

Gerlof Bouma, Evie Coussé, Trude Dijkstra & Nicoline van der Sijs (2020). The EDGeS Diachronic Bible Corpus. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris, ELDA: 5232–5239. [open access]

Evie Coussé (2018). Grammaticalization, host-class expansion and category change. In: K. Van Goethem et al. (eds.) Category change from a constructional perspective. Amsterdam, Benjamins: 93-117. [preprint, e-book]

Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (2018). Grammaticalization meets Construction Grammar. Opportunities, challenges and potential incompatibilities. In: E. Coussé et al. (eds.) Grammaticalization meets Construction Grammar. Amsterdam, Benjamins: 3-19. [preprint, e-book]

Kristel Van Goethem, Muriel Norde, Evie Coussé & Gudrun Vanderbauwhede (2018). Category change from a constructional perspective. Introduction. In: K. Van Goethem et al. (eds.) Category change from a constructional perspective. Amsterdam, Benjamins: 3-11. [e-book]

Johan van der Auwera & Evie Coussé (2016). Such and sådan – the same but different. In: Nordic Journal of English Studies 15, special issue Languages in contrast 20 years on: 15-32. [open access]

Evie Coussé (2015). Constructional complexification. The rise of double modal constructions in Dutch. In: Taal en Tongval 67: 149-176. [open access]

Ferdinand von Mengden & Evie Coussé (2014). The role of change in usage-based conceptions of language. In: E. Coussé & F. von Mengden (eds.) Usage-based approaches to language change. Amsterdam, Benjamins: 1-19. [preprint, e-book]

Evie Coussé (2014). Lexical expansion in the have and be perfect in Dutch. A constructionist prototype account. In: Diachronica 31: 159–191. [preprint, licensed access]

Evie Coussé & Freek Van de Velde (2014). Hulpwerkwoordselectie in drieledige perfecta met een modaal. Een alternatieve historische verklaring [Auxiliary selection in three-verb perfects with a modal. An alternative historical explanation]. In: Freek Van de Velde et al. (eds.) Patroon en argument. Leuven: Leuven University Press: 349-364.

Evie Coussé (2013). The grammaticalization of the have perfect in Dutch. A corpus study of contextual extension and semantic generalization. In: Language Sciences 36, special issue Current Trends in Grammaticalization Research: 103-112. [preprint, licensed access]

Hans Bennis & Evie Coussé (2012). Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin. Inleiding [Verb order in the right periphery of the Dutch clause. Introduction]. In: Taal en Tongval 64:1, special issue Verb order in the right periphery of the Dutch clause: 1-9. [open access]

Evie Coussé & Gert De Sutter (2012). De historische wortels van de rode en groene volgorde in het Nederlands [The historical roots of word order variation in the Dutch verbal cluster]. In: Taal en Tongval 64:1, special issue Verb order in the right periphery of the Dutch clause: 73-101. [open access]

Evie Coussé & Johan van der Auwera (2012). Human impersonal pronouns in Swedish and Dutch. A contrastive study of man and men. In: Languages in Contrast 12: 121-138. [licensed access]

Evie Coussé & Albert Oosterhof (2012). Het imperativisch participium in het Nederlands. Vorm, betekenis en gebruik [The imperative past participle in Dutch. Form, meaning and use] In: Nederlandse Taalkunde 17: 26-55. [open access]

Evie Coussé (2011). On ambiguous past participles in Dutch. In: Linguistics 49: 611-634[licensed access]

Gunther De Vogelaer & Evie Coussé (2011). The functional nature of pronominal change: Innovative plural pronouns in English and Dutch. In: Neophilologus 95: 1-26. [licensed access]

Evie Coussé (2011). De extrapositie van het subject in passieve zinnen. Diachrone trends en motivaties [The extraposition of the subject in passive sentences. Diachronic trends and motivations]. In: Nederlandse Taalkunde 16, special issue The right periphery of the Dutch sentence: 245-263. [pdf]

Evie Coussé (2011). Een constructioneel perspectief op volgordealternaties [A constructional perspective on word order alternations]. In: Nederlandse Taalkunde 16, special issue The right periphery of the Dutch sentence: 268-272. [pdf]

Albert Oosterhof & Evie Coussé (2011). Over niet-finiete vervangvormen van de imperatief [On non-finite alternatives for the imperative]In: Bulletin voor Taalwetenschap 39: 73-98. [pdf]

Evie Coussé & Mona Arfs (2011). Perfekt met ha i nederländska. Form och betydelse [The perfect with have in Dutch. Form and meaning]. In: C. Andersen, A. Granberg & I. Söhrman (eds.) Hur skapas betydelser för tid och tidsförhållanden i olika språk? Göteborg, Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria 2: 118-129. [open access]

Evie Coussé (2010). Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands [A digital compilation corpus historical Dutch]. In: Lexikos 20: 123-142[pdf]

Evie Coussé (2010). Grammaticalisatie in de ambtelijke formule zoals voorzeid is [Grammaticalization in the official chancellery formula zoals voorzeid is]. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126: 20-33. [pdf, high-quality graphs in pdf]

Mariska Ruttink & Evie Coussé (2010). Spreken is goud? Een verkennend onderzoek naar de 'stille periode' bij moedertaalverwerving in een anderstalige omgeving [Speech is golden? An explorative study of the ‘silent period’ in language acquisition in a multilingual environment]. In: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 84: 39-48.

Hanne Kloots, Jo Verhoeven, Evie Coussé & Steven Gillis (2010) The role of duration in vowel categorization. Flemish vs. Dutch listeners: a case study. In: Papers of the Linguistic Society of Belgium 5: 1-14. [open access]

Hanne Kloots, Jo Verhoeven, Evie Coussé & Steven Gillis (2010) De rol van vocaalduur bij de categorisatie van onbeklemtoonde Nederlandse klinkers [The role of vowel duration in the categorization of unstressed Dutch vowels]. In: J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (reds.) Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent, Academia Press: 347-361. [pdf]

Evie Coussé (2009). Focus, complexiteit en extrapositie. Over de veranderende woordvolgorde in het Nederlands [Focus, complexity and extraposition. On the changing word order in Dutch]. In: Neerlandistiek.nl 9.4: 1-32. [pdf]

Gunther De Vogelaer & Evie Coussé (2008). De kracht van disambiguering. Nieuwe meervoudspronomina van het Middelnederlands tot nu [The power of disambiguation. New plural pronouns from Middle Dutch until now]. In: Taal en Tongval, special issue 21 Dialect geography and internal factors: 13-35. [pdf]

Evie Coussé, Mona Arfs & Gert De Sutter (2008). Variabele werkwoordsvolgorde in de Nederlandse werkwoordelijke eindgroep. Een taalgebruiksgebaseerd perspectief op de synchronie en diachronie van de zgn. rode en groene woordvolgorde [Variable verb order in the Dutch sentence-final verb cluster. A usage-based perspective on the synchrony and diachrony of the so-called red and green word order]. In: G. Rawoens (ed.) Taal aan den lijve. Het gebruik van corpora in taalkundig onderzoek en taalonderwijs. Ghent, Academia Press: 29-47. [pdf]

Kim Luyckx, Hanne Kloots, Evie Coussé & Steven Gillis (2007). Kankfrequenties in het Nederlands [Sound frequencies in Dutch]. In: D. Sandra e.a. (eds.) Tussen taal, spelling en onderwijs. Gent, Academia Press: 141-154. [pdf] [preview]

Evie Coussé (2007). Digitale bronnen voor taalhistorisch onderzoek van het Nederlands [Digital sources for diachronic linguistic research of Dutch]. In: Nederlandse Taalkunde 12: 275-279.

Albert Oosterhof & Evie Coussé (2007). Corpusgebaseerd semantisch onderzoek: troeven en beperkingen van het CGN [Corpus-based semantic research: advantages and limitations of the Spoken Dutch Corpus]. In: Nederlandse Taalkunde 12, special issue on Spoken Dutch Corpus: 216-235. [pdf]

Evie Coussé, Steven Gillis & Hanne Kloots (2007). Verkort, verdoft, verdwenen. Vocaalreductie in het Corpus Gesproken Nederlands [Shortened, reduced, deleted. Vowel reduction in the Spoken Dutch Corpus]. In: Nederlandse Taalkunde 12: 109-138. [pdf]

Evie Coussé (2006). De historische wortels van de volgordevariatie in het hebben-perfectum [The historical roots of word order variation in the have perfect]. In: Taal en Tongval 58: 250-277. [pdf]

Evie Coussé & Gunther De Vogelaer (2006). De Antwerpse connectie. De rol van het Antwerps in de verspreiding van Noord-Nederlands in Vlaanderen [The Antwerp connection. The role of the Antwerp dialect in the spread of Northern Dutch in Flanders]. In: Johan De Caluwe & Magda Devos (eds.) Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Gent, Academia Press: 79-90. [pdf][preview]

Hanne Kloots, Evie Coussé & Steven Gillis (2006). Vowel labelling in a pluricentric language. Flemish and Dutch labellers at work. In: Jeroen van de Weijer & Bettelou Los (eds.) Linguistics in the Netherlands 2006. Amsterdam, Benjamins: 126-136. [licensed access]

Evie Coussé & Steven Gillis (2006). Regional Bias in the Broad Phonetic Transcription of the Spoken Dutch Corpus. In: Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris, ELDA: 2080-2083.

Evie Coussé (2004). De plaats van de persoonsvorm in de hoofdzin: verandering of status-quo? [The position of the finite verb in the main clause: change or status-quo?]. In: J. De Caluwe e.a. (eds.) Schatbewaarder van de taal Gent, Academia Press: 235-244. [pdf]

Evie Coussé, Steven Gillis, Hanne Kloots & Marc Swerts (2004). The Influence of the Labeller's Regional Background on Phonetic Transcriptions: Implications for the Evaluation of Spoken Language Resources. In: M. T. Lino e.a. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris, ELDA: 1447-1450. [pdf]

Evie Coussé (2003). Volgordevariatie en herinterpretatie in de tweeledige werkwoordelijke eindgroep in de bijzin [Word order variation and reinterpretation in the sentence-final double verb cluster in the subordinate clause] In: Taal en Tongval 55: 138-156. [pdf]

Edited Special Issues

Hans Broekhuis, Evie Coussé, Mark de Vries & Freek Van de Velde (2014). Topics uit de Nederlandse zinsbouw. Externe syntaxis van de PP, modalen. [Topics in Dutch syntax. External syntax of the PP, modals] Special issue in Nederlandse Taalkunde 19 (2 & 3).

Hans Broekhuis, Evie Coussé, Mark de Vries & Freek Van de Velde (2013). Topics uit de Nederlandse zinsbouw. Binding, imperatieven, temporaliteit en modaliteit. [Topics in Dutch syntax. Binding, imperatives, tense and modality] Special issue in Nederlandse Taalkunde 18 (2 & 3).

Hans Bennis & Evie Coussé (2012). Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin. [Verb order in the right periphery of the Dutch clause. Introduction]. Special issue in Taal en Tongval 64 (1). [open access]

Hans Broekhuis, Evie Coussé, Olaf Koeneman & Mark de Vries (2012). Topics uit de Nederlandse zinsbouw. Dubbelobjectconstructies, zinsnegation. [Topics in Dutch syntax. Double object constructions, negation] Special issue in Nederlandse Taalkunde 17 (3).

Hans Broekhuis, Evie Coussé, Jacqueline Evers-Vermeul, Olaf Koeneman & Mark de Vries (2011). Topics uit de Nederlandse zinsbouw. Het einde van de Nederlandse zin. [Topics in Dutch syntax. The right periphery of the Dutch clause] Special issue in Nederlandse Taalkunde 16 (3).

Book Reviews

Evie Coussé (2021). Book review of Johanita Kirsten "Written Afrikaans since Standardization: A Century of Change". In: Folia Linguistica 55: 271-274. [open access]

Evie Coussé (2015). Book review of Tanja Simons "Ongekend 18e-eeuws Nederlands. Taalvariatie in persoonlijke brieven". In: Internationale Neerlandistiek 53: 62-65.

Evie Coussé (2014). Book review of Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale "The Oxford Handbook of Construction Grammar". In: Journal of Linguistics 50: 521-527. [licensed access]

Evie Coussé (2012). Book review of Christopher D. Sapp "The verbal complex in subordinate clauses from Medieval to Modern German" In: Journal of Historical Linguistics 2: 133-139. [licensed access]

Evie Coussé (2012). Book review of A. Kraak & W.G. Klooster "Syntaxis" In: Internationale Neerlandistiek 50: 21-23. [pdf]

Evie Coussé (2010). Book review of Joop van der Horst "Met (het) oog op morgen". In: Taal en Tongval 62 (2). [pdf]

Evie Coussé (2008). Book review of Frans Hinskens (ed.) "Language Variation – European perspectives". In: Taal en Tongval 2008: 176-179. [pdf]

Evie Coussé (2007). Book review of Gert De Sutter "Rood, groen, corpus! Een taalgebruiksgebaseerde analyse van woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen". In: Nederlandse Taalkunde 12: 87-91.

Popular Science Articles

Evie Coussé, Yvonne Adesam & Aleksandrs Berdicevskis (2023). Inget stöd i forskningen för att de/dem slås ut [No support in research that de/dem is vanishing]. Opinion piece in Svenska Dagbladet, 21 March 2023. [online]

Gerlof Bouma & Evie Coussé (2021). Hulpwerkwoorden stapelen – toen en nu [Stacking auxiliaries - then and now]. In: Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteyn & Maarten van der Meulen (eds.) Wat gebeurt er in het Nederlands?! Sterck & de Vreese.

Evie Coussé (2013). Waarom spreken we toch van Zweuds? [Why do we speak of Zweuds?] In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. [open acces]

Albert Oosterhof & Evie Coussé (2010). Opgepast! Niet gezeurd! Ingerukt! Het voltooid deelwoord gebruikt als bevel [The past participle used as an order]. In: Neerlandia / Nederlands van Nu 114: 38-39.  [pdf]

Evie Coussé (2009). Taalverwarring op zijn Zweeds [Language confusion, the Swedish way]. In: Over Taal 48.

Evie Coussé (2008). Werkwoordsvolgorde. De kameleon van de Nederlandse taal [Verb order. The chameleon of the Dutch language]. In: Over Taal 47: 73-75.

Evie Coussé (2007). Werkwoordsvolgorde in geuren en kleuren [Verb order in all its aspects]. In: Neerlandia / Nederlands van Nu 111: 37-39.

Evie Coussé (2005). Rederijkerskamer De Mastbloem [Chamber of rhetoric De Mastbloem] In: Jaarboek van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim 4: 40-46.

Evie Coussé  (2003) Bijnamen in Kruishoutem [Nicknames in Kruishoutem]. In: Jaarboek van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim 2: 156-165.